Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

21:54
3613 1e6a
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake vialeimakid leimakid
augustus
21:54
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viairmelin irmelin
augustus
21:49
Piję wino. Wino mnie rozgrzewa i uspokaja.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaadaaa93 adaaa93
augustus
21:43
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamelan melan
augustus
21:41
augustus
21:39
1909 0a55 500
Reposted frompampunio pampunio vianergo nergo
augustus
21:37
augustus
21:37
augustus
21:37
5320 5cb1 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaDimrost Dimrost
augustus
21:31
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
augustus
20:15
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
augustus
20:15
augustus
20:15
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia

November 07 2018

augustus
21:02
7268 34bc 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viapkz451 pkz451
augustus
20:55
3711 43c4 500
Reposted fromGIFer GIFer viakosmata kosmata

November 06 2018

augustus
22:19
1608 abe8 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaki-adi ki-adi
augustus
22:19
19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23... cholera, przecież wiem, że o mnie nie myślisz
— 23:23
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viaagp agp

November 05 2018

augustus
22:49
1888 94b4
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustonebullet justonebullet
augustus
22:48
Przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Witold Gombrowicz
augustus
21:48
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viapkz451 pkz451
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl