Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

augustus
23:25
To boli. W tej grze postawiłem swoje serce. Przegrałem.
— Kto uwiedzie Cindy
Reposted fromnezavisan nezavisan viawiksz wiksz
23:24
augustus
23:18
augustus
23:18
Co spróbowałbyś zrobić, gdybyś wiedział, że na pewno Ci się uda?
augustus
23:16
8758 011a
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viasmaller smaller
augustus
23:14
augustus
23:14
0760 94f3 500
@Ramme: well, what do you expect?
Reposted fromsynchronicity synchronicity viaRekrut-K Rekrut-K
23:12
6714 046d
Reposted fromshitsuri shitsuri
23:11
6713 6757 500
Reposted fromshitsuri shitsuri
23:10
6712 eb74
Reposted fromshitsuri shitsuri
augustus
23:06
4350 8734 500
Haruki Murakami, Norwegian Wood
augustus
22:57
4104 2000
augustus
22:56
Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
augustus
22:53

March 25 2017

augustus
22:27
1296 b655 500
Reposted fromNajada Najada viatazniebieskimi tazniebieskimi
augustus
21:31
Reposted fromgruetze gruetze viatutus tutus

March 24 2017

augustus
22:39
augustus
22:39
9533 5ace
NATURALLY.
Reposted frompiehus piehus viaRozaa Rozaa
augustus
22:37

March 21 2017

augustus
14:44
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl